برای هم دعا کنیم... 
به پایان سال رسیدیم ...
برای هم دعا کنیم...
دعا کنیم برای جاودانگی سایه مادر، همیشه سبز ماندن نگاه پدر، سلامتی همسر و خواهر و برادر و فرزند...
برای دل دوستانمان دعای روشنی کنیم...
دعا کنیم برای قلب مهربان همسایه...
دعا کنیم برای تمام بیمارانی که چشم به خدای الشافی دوخته اند...
دعا کنیم برای آنانی که سفره خالیشان را به حرمت مهربانی خدایشان شکر می گویند!
دعا کنیم برای دل کودکانی که جای خالی پدر گوشه سفره هفت سینشان به چشم میخورد اما لبخند میزنند برای دل مادر و پاس شکر خدایشان...
و دعا کنیم برای تمام کسانی که این روزها زیر بار سختی ها و رنج ها هنوزلبخند می زنند به امید لطف خدایشان...
و بعد...
دعا کنیم برای دلمان تا همیشه آبی بماند و لبریز از عشق به دیگران...
یادمان نرود دنیا در گذر است... جایی برای شستشوی دلمان از غصه ها و کدورت ها پیدا کنیم...
گاهی چه زود دیر می شود...

امیدواریم نوروزی که پیش رو دارید آغاز روزهایی باشدکه آرزو دارید...

موسسه خیریه کرامت سالی پر از نشاط و سربلندی برایتان آرزومند است.
 

   1398/12/19 13:38