اطلاعیه زمان برگزاری مرحله دوم آزمون بکا


زمان برگزاری مرحله دوم آزمون بکا

 (بهبود کیفیت آموزشی )

دوشنبه مورخ 97/2/03

ساعت 10 صبح

 
   1397/1/19 08:25